Organizare

CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

În exercitarea competenței sale, Consiliul Director:

 • încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
 • aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației;
 • convoacă Adunarea Generală;
 • propune primirea de noi membri, dup verificarea regularității condițiilor de înscriere; în cazuri întemeiate înaintează cererea spre analiza Adunării Generale;
 • propune Adunării generale excluderea de membri;
 • propune Adunării generale procedura și termenele de încasare a cotizațiilor;
 • propune Adunării generale excluderea membrilor care nu au achitat cotizația pe un termen mai mare de un an calendaristic;
 • angajează personalul necesar desfașurării activitatii specifice Asociației, în limitele impuse de bugetul aprobat;
 • aprobă acordarea calității de membru de onoare;
 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situațiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației;
 • orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală;
 • elaborează regulamentul intern de funcționare.

Consiliul Director este compus din: un președinte, doi vicepreședinți, un secretar general, un trezorier și membri. Membrii Consiliului Director se desemnează de către Adunarea Generală numai prin votul membrilor fondatori, nominal pe fiecare funcție, pe o perioadă determinata.

În cazul in care se constată, că oricare din membrii Consiliului director nu-și îndeplinește atribuțiile, nedepunând eforturile necesare pentru realizarea scopurilor Asociației, prin hotărârea Adunării generale convocate în acest sens va hotărâ inlocuirea acestuia înaintea expirării mandatului de doi ani. Aceeași procedură se va aplica și în cazul în care, din motive obiective un membru al Consiliului director va trebui să fie inlocuit (deces, stare precară de sănătate etc.).

Consiliul Director se întruneste cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este nevoie. Consiliul director se convoacă de către președintele Asociației, iar în lipsa acestuia de către secretarul general. Pentru buna desfășurare a activităților Consiliului, acesta poate constitui comisii de lucru permanente sau temporare, în funcție de necesități. Consiliul Director este legal constituit în prezența a cel puțin 5 membri și hotărârile se adoptă cu majoritatea celor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor. În caz de vacanță sau indisponibilitate a unuia sau mai multor membri ai Consiliului, ceilalți membri decid dacă pot prelua atribuțiile acestuia sau convoacă Adunarea Generală în scopul completării consiliului.

STRUCTURA CONSILIUL DIRECTOR

 • Presedinte - Leonida Popescu (absolvent Management 2005, MIAP 2015)
 • Vicepresedinte - Alina Caprioara
 • Secretar general - Marian Fotache
 • Membri:
  • Sorinel Novac - director general administrativ, reprezentat din partea universitatii
  • Adina Paraschivescu - absolventa CIG 2000
  • Radu Bucsa - absolvent CIG 2001
  • Lucian Ocneanu - absolvent CIG 2001
  • Radu Florin - absolvent CIG 2002
  • Violeta Urban - absolventa MN 2002

Documente de infiintare

 • Act constitutiv
 • Statutul asociatiei
 • Regulamentul de functionare